معرفی

واحد دندانپزشکی

 

 

 

 

واحد دندانپزشکی

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

نعمت اله کلاه قوچی

دندانپزشک

کارشناس دندانپزشکی

تلفن : 33232555 - 33234455

داخلی: 504