معرفی

همکاران شاغل در واحد بیماریهای خاص

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

لیلا قنبری

کارشناس پرستاری

کارشناس مسئول واحد بیماران خاص

2

نرگس سپهر

کارشناس پرستاری

کارشناس واحد بیماران خاص

معرفی

 

شماره تماس: 33232555-33234455

داخلی 526