رهبری

برنامه عملیاتی

برنامه ها

ردیف

نام پروژه

واحد مسئول اجرا (پاسخگوی اصلی)

هدف/اهداف اختصاصی  پروژه (نتایج و پیامدهای  مورد انتظار)1

تاسیس واحد علم سنجی

معاونت تحقیقات و فن آوری

ایجاد واحد علم سنجی برای ارتقای علمی دانشگاه (افزایش H-index دانشگاه)


2

تاسیس واحد انتشارات علمی دانشگاه

معاونت تحقیقات و فن آوری

ایجاد واحد انتشارات برای پاسخگویی به نیازهای مرتبط با انتشارات (افزایش تعداد کتابهای مصوب و کیفیت آنها بر اساس امتیاز کسب شده از ارزشیابی)


3

تاسیس واحد و شورای فن آوری دانشگاه

معاونت تحقیقات و فن آوری

ایجاد شورای فن آوری دانشگاه برای سیاستگذاری و ساماندهی فعالیتهای مرتبط با فن آوری


4

تاسیس مرکز رشد فن آوری

معاونت تحقیقات و فن آوری

ایجاد واحد رشد و فن آوری برای پاسخگویی به نیازهای مرتبط فن آوری


5

تاسیس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و زئونوز

معاونت تحقیقات و فن آوری

تاسیس مرکز برای انجام تحقیقات روی بیماریهای عفونی و زئونوز در جهت حل مشکلات موجود


6

ایجاد پایگاه داده و موتور جستجوی محلی

معاونت تحقیقات و فن آوری

ایجاد موتور جستجوی محلی برای افزایش تعداد سایتیشنهای دانشگاه


7

تاسیس شعبه های جدید کمیته تحقیقات دانشجویی

معاونت تحقیقات و فن آوری

افزایش تعداد شعبه های کمیته تحقیقات دانشجویی


معاونت تحقیقات و فن آوری