رهبری

گروه هماهنگی مراکز تحقیقاتی

معرفی

کارشناس هماهنگی و ارزشیابی مراکز تحقیقاتی: سرکار خانم عصرین کریمی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

 

شماره تماس :31827256-087

 

پست الکترونیکی:karimi.asrin@gmail.com

 

معاونت تحقیقات و فن آوری