رهبری

شرح وظایف

شرح وظایف
-  بررسی کلیه طرح های تحقیقاتی از حیث ملاحظات شرعی، حقوقی و اخلاقی ازقبیل رضایت آزمودنی، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق، رعایت رازداری، مراعات حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات، حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع و روند تحقیق و ...
-  بررسی ملاحظات اخلاقی در پایان نامه­ های دارای سوژه های انسانی است.
-  بررسی شکایات رسیده در ارتباط با موارد مغایر با موازین اخلاقی در طرح های تحقیقاتی و انتشار یافته های پژوهشی
-  برررسی تخلفات در انتشار یافته­ های پژوهشی.
- استعلام از کمیته کشوری درخصوص ابهامات مطروحه در جلسات کمیته اخلاق
- ارجاع طرح هایی که بررسی آنها در کمیته اخلاق به نتیجه نمی رسد به کمیته کشوری.
- ارسال گزارش فعالیت ها به دبیرخانه کمیته کشوری اخلاق در پژوهش.
- اطلاع رسانی به محققین، گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه.
- برگزاری دوره آهای آموزشی در ارتباط با اخلاق پزشکی

 

معاونت تحقیقات و فن آوری