رهبری

دستورالعملهای اخلاقی پژوهش

دستورالعمل ها

ردیف

عنوان دستورالعمل

فایل

1

چک لیست سلولهای بنیادی

دانلود

2

چک لیست عضو و بافت انسانی

دانلود

3

چک لیست عمومی

دانلود

4

چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی

دانلود

5

چک لیست گروههای آسیب پذیر

دانلود

6

دستورالعمل تشکیل کمیته های اخلاق

دانلود

7

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

دانلود

8

راهنمای اخلاقی پژوهش با سلولهای بنیادی

دانلود

9

راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

دانلود

10

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

دانلود

11

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای آسیبپذیر

دانلود

12

راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک پزشکی

دانلود

13

راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی

دانلود

14

راهنمای عمومی اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

دانلود

15

راهنمای کشوری اخلاق در انتشارات

دانلود

16

کدهای بین المللی اخلاق در بهداشت حرفه ای

دانلود

17

کدهای حفاظت از آزمودنی در پژوهشهای علوم پزشکی

دانلود

18

فرم  در خواست بررسی طرح های پژوهشی توسط کمیته کشوری اخلاق

دانلود

معاونت تحقیقات و فن آوری