رهبری

معرفی

معرفی
موضوع اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی از مباحث مهم و کاربردی در نظام سلامت کشور می باشد. رعایت اصول اخلاقی در تمام تحقیقات به ویژه تحقیقات انسانی ضرورت غیر قابل انکاری دارد در همین راستا برای نیل به این هدف کمیته اخلاق تشکیل و با اهداف و حوزه وظایف و اختیارات مشخصی در آئین نامه و دستور العمل اجرایی آن ، آغاز به کار نمود. نظارت بر رعایت اصول اخلاق و موازین شرع در انجام پژوهشهای تحقیقاتی دانشگاه برعهده این کمیته می باشد . این کمیته باید حامی حقوق و سلامت تک‌تک افراد شرکت‌کننده در مطالعه باشد و توجه خاص به شرکت‌کنندگان آسیب‌پذیر داشته باشد.
معاونت تحقیقات و فن آوری