رهبری

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

سمت دانشگاهی/سازمانی

سمت در کمیته

سیامک واحدی

فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق

استادیار

رئیس دانشگاه

رئیس

فرزین رضاعی

روانپزشک

دانشیار

معاون پژوهشی

دبیر

حدیقه فتحی زاده

کارشناس ارشد

----

کارشناس حقوقی دانشگاه

حقوقدان

حسن عارضی

حوزوی

مربی

نماینده ولی فقیه در دانشگاه

روحانی

نادر اسماعیل نسب

متخصص اپیدمیولوژی

استاد

مدیر گروه اپیدمیولوژی

متخصص آمار/اپیدمیولوژی

یدالله زارع زاده

دکترای آموزش پزشکی

استادیار

مدیر EDC

متخصص اخلاق پزشکی

عبدالله امانی

کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی

---

---

نماینده جامعه

فریبا فرهادی فر

متخصص زنان وزایمان

استادیار

هیئت علمی

پژوهشگر 1

ناصح سیگاری

فوق تخصص ریه

دانشیار

هیئت علمی

پژوهشگر2

شهره رضایی

پزشک عمومی وmph اخلاق

-

کارشناس پژوهش

MPH اخلاق

معاونت تحقیقات و فن آوری