رهبری

گروه توانمند سازی پژوهشگران

کارشناسان گروه
 

نام و نام خانوادگی: ماریا مرادی

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت حرفه ای

شرح وظایف :

·         کارشناس فناوری دانشگاه

·         مسؤل کارگاههای معاونت پژوهشی

·         کارشناس پرداخت طرحهای فناوری و عقد قراردادهای طرحهای فناوری

نام و نام خانوادگی: اسرین بیگی

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

شرح وظایف :

·         کارشناس کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه

·         کارشناس بحران در معاونت پژوهشی

·         مسؤل صدور ابلاغ سالیانه کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه

 
فرآیند کاری:
متن