رهبری

گروه توانمند سازی پژوهشگران

معرفی

کارشناس توانمند سازی پژوهشگران: سرکار خانم مریم پرواره

 

مدرک تحصیلی:

 

شماره تماس: 08731827256

 

پست الکترونیکی:

 

 

معاونت تحقیقات و فن آوری