رهبری

مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان / معاونت ها / معاونت تحقیقات و فن آوری / توسعه و پژوهش / مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی
زیر صفحات
    معاونت تحقیقات و فن آوری