رهبری

گروه هماهنگی شوراهاو سامانه پژوهشی

کارشناسان گروه:

نام و نام خانوادگی: مژده زارعی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مامایی

شرح وظایف :

·         کارشناس مسؤل پژوهش

·         مدیر سامانه پژوهشی دانشگاه

·         دبیر شورای پژوهشی دانشگاه

·         مسول خروجی کمیته اخلاق

·         کارشناس شوراها ی پژوهشی

·         مسؤل بررسی درخواست تغییر مشارکت کنندگان در طرح (تا مرحله قبل از خاتمه طرح)

·         مسؤل طرح و بررسی آئین نامه  فعالیتهای تشویقی معاونت پژوهشی و ارائه پیش نویس جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و پیگیری  و انجام اصلاحات تا زمان تصویب نهائی

·         مسؤل صدور ابلا غ سالیانه شورای پژوهشی دانشگاه، رؤسای شوراهای پژوهشی دانشکده ها  و رؤسای شوراهای HSR .   

·         نماینده معاونت پژوهشی در هیات امنا

·         نماینده معاونت پژوهشی در امور بانوان

·         نماینده معاونت پژوهشی در کمیته ابتکارات حوزه سلامت

·         نماینده معاونت پژوهشی در  کارگروه بودجه و پایش عملکرد

·         نماینده معاونت پژوهشی در اداره بازرسی و رسیدگی  به شکایات دانشگاه

·         نماینده معاونت پژوهشی در کمیته شورای تحقیقات بالینی بعثت

·         نماینده معاونت پژوهشی در  شورای HSR    معاونت بهداشتی  

·         نماینده معاونت پژوهشی در  شورای HSR   مرکز بهداشت سنندج

نام و نام خانوادگی: شیوا تمری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

شرح وظایف :

·         مسؤل برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی

·         کارشناس رابط معاونت پژوهشی و شرکت های طرف قرارداد

·         مسؤل بروزرسانی سامانه مدیریت امور پژوهشی

·         مسؤل رسیدگی و پرداخت  قراردادها

·         مسؤل اتوماسیون اداری پردیس دانشگاه

·         مسؤل وبسایت معاونت پژوهشی و مراکز تحقیقاتی

·         مسؤل پشتیبانی سیستمهای معاونت پژوهشی و آموزش کل و کارگزینی

·         امور مرتبط با ایمیلها و ایجاد دسترسی ایمیل

·         مسؤل رسیدگی به امورات کامپیوتری سالنهای ابن سینا، EDC ،شهید رستم پورو اسکیل لب

 
شوراهای پژوهشی:

Collapse شورای پژوهشی دانشگاهشورای پژوهشی دانشگاه
Collapse شورای HSR دانشگاهشورای HSR دانشگاه
شورای انتشارات
شورای بررسی گرنت تحقیقاتی سال 1396
شورای پژوهش در آموزش (با امکان بررسی طرحهای HSR)
شورای پژوهشی بالینی بعثت
شورای پژوهشی بالینی توحید
شورای پژوهشی بیمارستان قدس
شورای پژوهشی دانشکده بهداشت
شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
شورای پژوهشی مرکز تحقیقات باروری و ناباروری
شورای فناوری
شورای کاربست نتایج تحقیقات ،ترجمان و انتقال دانش
شورای مرکز تحقیقات بیماریهای ریه و آلرژی
شورای مرکز تحقیقات مراقبت بالینی
Collapse کمیته اخلاق دانشگاهکمیته اخلاق دانشگاه
کمیته تحقیقات دانشجویی
گروه کارشناسان پژوهشی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی و سرطان
مرکز تحقیقات بهداشت محیط و مواد غذایی
مرکز تحقیقات زئونوز
مرکز تحقیقات سلامت معنوی
مرکز تحقیقات علوم سلولی و ملکولی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
مرکز تحقیقات گوارش و کبد
مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک سل(TB-HUB)
هیات ارزیابی مقالات از نظر سرقت ادبی
هیات اعلام خاتمه حقوقی طرح (جهت اعلام خاتمه حقوقی طرح ،مقاله چاپ شده را به این هیات ارائه نمائید)
هیات بررسی گزارش پایانی طرح(جهت اعلام خاتمه اجرائی،درافت یا مقاله چاپ شده را به هیات ارائه نمائید).
هیات پرداخت تشویقی به مقالات چاپ شده در مجلات و پرداخت کمک هزینه ارائه مقاله در همایشها
هیات معرفی محقق به محیط پژوهش