رهبری

گروه هماهنگی شوراهاو سامانه پژوهشی

شورای پژوهشی
شورای پژوهشی دانشگاه

شرکت بررسی مقالات

شورای HSR دانشگاه

شورای HSR معاونت بهداشتی

شورای HSR معاونت توسعه

شورای HSR معاونت دارو، غذا

شورای HSR معاونت درمان

شورای پژوهش در آموزش

شورای پژوهشی بالینی بعثت

شورای پژوهشی بیمارستان قدس

شورای پژوهشی دانشکده بهداشت

شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

شورای پژوهشی بالینی توحید

شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

کمیته اخلاق دانشگاه

خروجی کمیته اخلاق دانشگاه

کمیته تحقیقات دانشجویی

گروه کارشناسان پژوهشی

مرکز تحقیقات بهداشت محیط و مواد غذایی

مرکز تحقیقات علوم سلولی و ملکولی

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

مرکز تحقیقات گوارش و کبد

مرکز مطالعات سلامت معنوی

هیات ارزیابی مقالات از نظر سرقت ادبی

هیات ارسال کتب جهت داوری(محققین ارجمند از ارسال مستقیم کتاب به این هیات خودداری فرمائید)

هیات بررسی گزارش پایانی طرح(جهت اعلام اتمام طرح،گزارش نهائی یا مقاله را به این هیات ارائه نمائید)

هیات پرداخت تشویقی به مقالات چاپ شده در مجلات و پرداخت کمک هزینه ارائه مقاله در همایشها
معاونت تحقیقات و فن آوری