رهبری

مقدمه

مقدمه ای بر علم سنجی

    

علم‌سنجی یا Scientometrics علم سنجش و تحلیلعلماست. علم‌سنجی مبتنی برتحلیل استنادیاست و یکی از رایج‌ترین روش‌های ارزیابی فعالیت‌های علمی محسوب می‌شود. 

علم‌سنجی حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که به دلیل گستردگی دامنۀ خود طیف وسیعی از موضوعات را بررسی کرده و با تمام جنبه‌های کمّی علوم و تحقیقات علمی سروکار دارد. این ارزشیابی کمّی از عوامل مهم توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود و می‌تواند بیشترین بهره‌وری را از منابع مالی و انسانی به دنبال داشته باشد.