رهبری

هسته مرکزی

معرفی

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

دکتر بیژن نوری

سرپرست کمیته تحقیقات

دکترای آمار زیستی

نیما نعلینی

دبیر کمیته تحقیقات

دانشجوی پزشکی

زانا رمضانی

عضو

دانشجوی پزشکی

روژین رمضانی

عضو

دانشجوی پزشکی

سمانه روحی

عضو

دانشجوی دکترای میکروبیولوژی

روژین متقی

عضو

دانشجوی پزشکی

رحمت الله ایری

عضو

دانشجوی پزشکی

سیده فرزانه جعفری

عضو

دانشجوی پزشکی

کسری رابطی مقدم

عضو

دانشجوی پزشکی

فرهاد منوچهری

عضو

دانشجوی پزشکی

افسون میرکی

عضو

دانشجوی پزشکی

وسام کوتی

عضو

دانشجوی کارشناسی ارشد ایمنولوژی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها
  اذان صبح: 8:30
  طلوع آفتاب: 9:39
  اذان ظهر: 15:42
  اذان عصر: 20:16
  غروب آفتاب: 21:46
  اذان مغرب: 22:00
  نیمه شب شرعی: 23:54
  سایت های ویژه
  متن
   
   
   
   
   
   
   کانال تلگرام اخبار کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان