رهبری

هسته مرکزی

معرفی

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

دکتر احمد وهابی

سرپرست کمیته تحقیقات

دکترای حشره شناسی

صحرا هنرمند

دبیر کمیته تحقیقات

دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

سهراب سکینه پور

عضو

دانشجوی کارشناسی رادیوتراپی

معصومه ستایش فر

عضو

دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

ارمغان امیر منبری

عضو

دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کوشا سجادی

عضو

دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

منا امانی

عضو

دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

سلیمه مینایی

عضو

دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها
  اذان صبح: 8:25
  طلوع آفتاب: 9:34
  اذان ظهر: 15:37
  اذان عصر: 20:12
  غروب آفتاب: 21:40
  اذان مغرب: 21:54
  نیمه شب شرعی: 23:54
  سایت های ویژه
  متن
   
   
   
   
   
   
   کانال تلگرام اخبار کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان