رهبری

اهداف

اهداف مرکز:

در راستای دورنمای ترسیم شده برای خود با هدف­ گذاری کلیِ تقویت و گسترش فعالیت­ های دانایی محور در منطقه به دنبال  اهداف های ذیل است:

  •  حمایت از نوآوری از طریق حمایت از ایده­ های نو در قالب هسته­ های تحقیقاتی و واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد
  • بهبود و ارتقاء سطوح دانش فنی واحدهای فناوری از طریق تشویق به مشارکت اعضاء هیات علمی در ساختار واحدهای فناوری و تشکیل هسته­ های تحقیقاتی
  • ارائه آموزش­ های لازم مدیریتی، مالی و بازاریابی به واحدهای مستقر بمنظور تقویت دانش مدیریتی آن ها در راستای افزایش احتمال بقاء و امکان رقابت این واحدها در بازار
  • تقویت مداوم زیرساخت­ های لازم مرکز رشد از طریق ایجاد و تهیه یک طرح جامع متناسب با اهداف مرکز رشد
  • ایجاد اشتغال در بین فارغ­ التحصیلان منطقه از طریق ایجاد و تقویت روح همکاری، تقویت فرهنگ کارآفرینی و حمایت ازطرحهای مناسب کارآفرینان