رهبری

چشم انداز

چشم انداز


·         مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان مصمم است با برخورداری از پتانسیل های بالقوه موجود در منطقه ، منابع انسانی فرهیخته، اثربخش و متخصص و همچنین ساختار انعطاف پذیر و کارآمد به عنوان یک مرکز رشد نمونه در منطقه و کشور در زمینه های تولید و انتقال فناوری به بخش های تجهیزات پزشکی،  گیاهان دارویی ،کارآفرینی، رشد و توانمند سازی شرکت های کوچک و متوسط و مکانی جهت دریافت و پرورش ایده ها و فکرهای خلاق و کارآفرین به عنوان کانون اصلی کارآفرینی و ایجاد کسب وکار در این زمینه شناخته شود.

·         مرکز رشد فناوری سلامت با ایجاد محیطی پرجاذبه و برقراری ارتباط بین بخش صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی پزشکی زمینه را برای حضور هر­چه بیشتر متخصصین و نخبگان و حرکت بخش صنعت استان از فن­آوری­های سطح پایین به سمت فن­آوری­های پیشرفته فراهم خواهد کرد.

·         مرکز رشد فناوری سلامت با ایجاد تعامل میان مراکز تحقیقاتی، صنایع و دانشگاه­، زمینه ایجاد هم­افزایی و افزایش قدرت رقابت شرکت­های فن­آور را فراهم می­نماید.

·         مرکز رشد فناوری سلامت به محلی که با بهره­گیری از نیروهای متخصص و دلسوز و همچنین ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا، زمینه را برای رشد و ارتقای فن­آوری­های مرتبط با سلامت  در استان را فراهم کندتبدیل خواهد شد