رهبری

شورای فناوری

مقدمه

از آنجایی که عدة زیادی از دانشآموختگان و صاحبان ایده و طرحهای اقتصادی از امکانات لازم جهت تجاری سازی ابتکارات و طرحهای خود برخوردار نبوده و نیازمند مرکزی هستند که به آنها امکان دهد تا ایدة خود را پرورش داده و به مرحلة سوددهی برسانند، مراکز رشد ایجاد شدند.این مراکز در واقع زمینة لازم جهت رشد و شکوفایی واحدهای کوچک اقتصادی را فراهم میکند و به آنها امکان میدهد تا با هزینة اندک روی پای خود ایستاده و به سوددهی رسیده و آمادة ورود به عرصة رقابت تجاری و کارآفرینی شوند.

مرکز رشد یا انکوباتور، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شود و با ارایه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کند. استفاده از مراکز رشد، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارایه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می‌شود

مرکز رشد فناوریدانشگاه علوم پزشکی کردستان، با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعة حرفههای جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینههای مرتبط با فناوریهای حوزة سلامت تشکیل شدهاند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، در قبال هزینة اندک پشتیبانی میکند. فناوریدانشگاه علوم پزشکی کردستان با توجه به پتانسیل های علمی و امکانات دستگاهی و فضای موجود در نظر دارد با برنامه ریزی مناسب در راستای گام گذاشتن درمسیر ارتقاء استان حرکت کند از آنجاییکه بخش کثیری از دانش آموختگان کار آفرین در استان از امکانات لازم به منظور پیاده سازی ایده ها و ابتکارات جدید خود و در نهایت ایجاد اشتغال و توسعه بهره مند نیستند، کاهش مشکلات اولیه خود اشتغالی، توسعه و سرعت بخشیدن به نوآوری و ایجاد مجموعه ای از شرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیان در سرفصل برنامه های مرکز رشد فناوریدانشگاه علوم پزشکی کردستان قرار دارد.

دانشگاه علوم پزشکی کردستان به پشتوانه توانمندی های علمی ، تحقیقاتی و آزمایشگاهی با هدف تجاری سازی نتایج تحقیقات، بستر سازی جهت ایجاد فرصتهای شغلی و تخصصی ، حمایت از نوآوران و خلاقیت محققان جوان ایجاد شده تا با کمک به توسعه و ارتقاء تحقیقات مبتنی بر شواهد (دانش محور) در راستای ارتقاء حوزه سلامت گام بردارد