مهندسی مشاغل

 

شرح وظایف

1.      بررسی ونظارت بر ارتقا طبقه واحدهای تابعه دانشگاه.

2.      تهیه صورتجلسات اعمال مدرک تحصیلی ، اعمال امتیاز ایثارگری، احتساب سنوات، انتصابات.

3.      بررسی واقدام درخصوص ارتقاء کارکنان در رتبه های شغلی آنان.

4.      بررسی شرایط احراز واعمال مدرک تحصیلی پرسنل قرارداد کار معین.

5.      همکاری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری.

6.      پاسخگویی وانجام راهنمایی های لازم به مراجعین جهت نیل به حقوق استحقاقی وقانونی کارمندان دانشگاه.

7.      ارائه پیشنهاد درخصوص اختصاص رشته های تحصیلی جدید به رشته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل با توجه به ارتباط محتوایی آن.

8.      همکاری وهمفکری با کارشناسان معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ومرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت متبوع جهت تنظیم بخشنامه ها، آئین نامه ها ودستورالعمل های اداری مربوطه.

9.      انجام مکاتبات با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ومرکز توسعه مدیریت تحول اداری وزارت متبوع جهت اخذ پاسخ موارد درخواستی.

10. همکاری با واحد استخدام در امر تهیه فرم شغل وشاغل جهت استخدام جدید به لحاظ تعیین شرایط احراز رشته های شغلی .

11. شرکت در همایش، سمینارهای مربوطه وارائه گزارش به مسئولین ذیربط.

12. همکاری وانجام فعالیتهای لازم در مورد طبقه بندی مشاغل وتهیه پیشنهادات لازم جهت ارجاع وتصویب در مراجع ذیربط.

13. انجام مکاتبات لازم با واحدهای تابعه و وزارت متبوع در صورت لزوم.

14. شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتهای و آموزشی در جهت ارتقا معلومات وتوانمند یهای شغلی وبکارگیری آن در انجام وظایف محوله.

 

 
 فرمهای مربوط به اجرای فاز دوم ارتقاء رتبه کارکنان در سال 1391

دستورالعمل ارسال مدارک پرسنل مشمول ارتقاء رتبه
چک لیست بررسی الزامات اعطای رتبه
شرح چگونگی معادل سازی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی کارکنان دانشگاه
فرم شماره1- خلاصه وضعیت پرسنل
فرم شماره 2-خلاصه اطلاعات کارمندان سطح خبره
فرم شماره 3-خلاصه اطلاعات ارتقاء به رتبه عالی
 
 
 
 
 
 

به روز رسانی شده در تاریخ 1392/6/16

 

 

COPYRIGHT © 2010 Kurdistan University of Medical Sciences. All right reserved.
Powered By JiroCMS