رهبری

مزایده

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
آگهی مزایده عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان در نظردارد قطعات و لوازم یدکی خودرویی مازاد بر نیاز دانشگاه را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

شنبه، 12 تیر 1395

¨       مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان در مزایده: از تاریخ نشرآگهی 12/4/1395 لغایت 21/4/1395

¨ آدرس محل تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان در مزایده :استان کردستان-شهرستان سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر– ستاد مرکزی دانشگاه–مدیریت امور پشتیبانی– واحد مناقصات

¨     آدرس محل بازدید از مورد مزایده: شهرستان سنندج- خیابان اردلان- انبار مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مراجعه نمایند .

********************************************

¨ مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 2/5/1395

¨ آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج)اسناد مزایده :استان کردستان–شهرستان سنندج–میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی 6618634683

********************************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده : مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر(باحداقل اعتبار سه ماه) بنام دانشگاه علوم پزشکی کردستان واریز و ارائه گردد.

********************************************

تاریخ کمیسیون مزایده و بازگشایی مدارک و پیشنهادات(پاکات الف– ب- ج):کمیسیون مزایده در مورخه 5/5/1395 صبح روز سه شنبه ساعت 10 واقع در سالن جلسات دانشگاه می باشد،ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مزایده گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن33286695-087 واحد مناقصات تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید.

 
جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

 

********************************************